Πολιτική Επιστροφών

Εξωτερικά – Αισθητικά Ελαττώματα

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν, δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων σε προθεσμία τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής, χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και θεωρείται ότι το αισθητικό ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση. Η Lovapple υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με άλλο, χωρίς το εξωτερικό ελάττωμα. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για πωλήσεις ειδών από φυσικά καταστήματα όταν και η παράδοση του είδους γίνεται στο φυσικό κατάστημα, οπότε το είδος ανοίγεται και ελέγχεται κατά την παράδοση από τον πελάτη. Ισχύει όμως αναλογικά σε πωλήσεις από φυσικά καταστήματα όταν η παράδοση ορίζεται με αποστολή του είδους στην οικία του αγοραστή.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της Lovapple

Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της Lovapple:
1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα.
2. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.
3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα (εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας) ή έλλειψη ιδιότητας, η οποία ιδιότητα έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την Lovapple.
4. Στην περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας, ο πελάτης δικαιούται να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την Lovapple..
5. Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της Lovapple τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, στο χρόνο που συμφωνήθηκε, καθώς και με την μεταφορική εταιρεία που θα ορίσει η Lovapple.
6. Για όλες τις περιπτώσεις, η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του (εκτός αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης εκτός της περίπτωσης προϊόντος, η συσκευασία του οποίου, παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους). Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της Lovapple θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της Lovapple, είτε μέσω courier, ή σε κάποιο από τα καταστήματα που διατηρεί η Lovapple με το εμπορικό σήμα «Lovapple» πανελλαδικά.
7. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση, άλλως πίστωση του ποσού για επόμενη αγορά, εφόσον ο πελάτης αποκρούει νομίμως τα δύο προηγούμενα, οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την Lovapple.
8. Σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους με επιμέλεια της Lovapple. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Lovapple θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Lovapple πλέον. Η Lovapple κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.
9. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα» (collect @ store), θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.
10. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η Lovapple έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Ο όρος αυτός ισχύει αναλογικά και για πωλήσεις ειδών από φυσικά καταστήματα, πλην της παραγράφου 6 που δεν ισχύει για πωλήσεις από φυσικά καταστήματα.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) με χρέωση της Lovapple

1. Σε περίπτωση που κάποιο/α προϊόν/ντα διαπιστωθεί/ούν ότι είναι ελαττωματικό/ά κατά την παράδοση του στον πελάτη (καλούμενο εφεξής για συντομία DOA), η επιστροφή αυτού/αυτών θα γίνεται επίσης με χρέωση της Lovapple.
2. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του/των ελαττωματικού/ών προϊόντος/ων μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη σε οποιοδήποτε κατάστημα διατηρεί η Lovapple με το εμπορικό σήμα «Lovapple» πανελλαδικά, είτε με αποστολή αυτού/αυτών, επιβαρυνόμενη η Lovapple με τα έξοδα παραλαβής του, με μέσα της απολύτου επιλογής της και κατόπιν συνεννόησης του ίδιου του πελάτη με το προσωπικό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Lovapple.
3. Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη για τα κινητά τηλέφωνα, και εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη για τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.
4. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων (DOA), και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την Lovapple, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοια συσκευή (κατάστασης και χαρακτηριστικών, κλπ), άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, με τον τρόπο που αυτός κατέβαλε την αξία. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Lovapple θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη.
5. Η Lovapple κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα» (collect @ store), θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος.
6. Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.
7. Εάν ο πελάτης έχει αγοράσει ένα προϊόν που έχει θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA), και έχει δικαίωμα επιστροφής αυτού με χρέωση της Lovapple, κατά τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα, τότε δύναται να επιστρέψει στην Lovapple, και τα συμπληρωματικά προϊόντα του είδους αυτού (για παράδειγμα, αν μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή θεωρηθεί ελαττωματική κατά την παράδοση, ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιστρέψει και την κάρτα αποθήκευσης που είχε αγοράσει μαζί την εν λόγω μηχανή). Ο όρος αυτός ισχύει αναλογικά και για πωλήσεις ειδών από φυσικά καταστήματα και διέπει τις επιστροφές εμπορευμάτων λόγω ελαττώματος, όπου στην ενημέρωση που οι πελάτες λαμβάνουν στο κατάστημα γίνεται λόγος για επιστροφή ειδών στις ανωτέρω προθεσμίες των τεσσάρων (4) ημερών.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

1. Από αρχική υποβολή της παραγγελίας του πελάτη μέχρι και προθεσμία τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου, ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση.
2. Η υπαναχώρηση αυτή, είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Lovapple για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
3. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Lovapple είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
4. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Lovapple υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε.
5. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Lovapple το τίμημα από την Τράπεζα, η Lovapple θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η Lovapple κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.
6. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα» (collect @ store), θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος.
7. Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.
8. Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Lovapple. Επίσης ο πελάτης υποχρεούται (εκτός εάν ο προμηθευτής έχει προσφερθεί να παραλάβει τα αγαθά ο ίδιος) να επιστρέφει τα προϊόντα εντός 4 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση.
9. Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την Lovapple αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης η δε Lovapple δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον πελάτη.Ο παρών όρος δεν ισχύει για πωλήσεις προϊόντων από φυσικά καταστήματα.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

ΔΕΝ χωρεί υπαναχώρηση σε:
• Συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή.
• Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (αποτριχωτικές μηχανές, ξυριστικές – κοπτικές – κουρευτικές μηχανές, βούρτσες, ακουστικά, οδοντόβουρτσες και θερμόμετρα).
• Συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά.
• Πώληση σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.
• Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό μας κατάστημα (Παυλίδη Αδαμοπούλου 6, Πτολεμαΐδα) και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

Ασφαλή προϊόντα – Όροι εγγύησης

Τα διατιθέμενα από την Lovapple προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με τον κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:
• Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
• Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.)
• Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή

Λανθασμένη Αποστολή

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του καταστήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί στην περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει να ζητήσει την επιστροφή του εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών, συμπληρώνοντας τη φόρμα επιστροφής προϊόντος μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρίας. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, δίχως να έχουν ανοιχθεί, χρησιμοποιηθεί ή αλλοιωθεί. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά το χρόνο που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο, τότε η εταιρία δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση. Σε περίπτωση που παραδοθεί διαφορετική ποσότητα προϊόντων από αυτή που ζήτησε ο πελάτης κατά την παραγγελία του, ο πελάτης έχει την υποχρέωση να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την εταιρεία εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την παραλαβή του δέματος και να ενημερώσει τον υπεύθυνο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για το συμβάν. Ο υπεύθυνος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης θα ενημερώσει τον πελάτη για τη διαδικασία επανόρθωσης. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση του καταστήματος θα πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που παρελήφθη το προϊόν από τον πελάτη. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από το κατάστημα, εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) της πιστωτικής του κάρτας και όχι επιστροφή μετρητών. Στην περίπτωση που ο πελάτης πλήρωσε με κατάθεση στην τράπεζα, το ποσό θα επιστραφεί στον τραπεζικό του λογαριασμό. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τα έξοδα συναλλαγής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρονικό διάστημα που απαιτεί η εκάστοτε τράπεζα ή υπηρεσία πληρωμών για την επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη.
Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την επιστροφή προϊόντων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ τη συνεργαζόμενη με το κατάστημα εταιρία ταχυμεταφορών.

Επιστροφή εκτός εγγύησης

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ελεγχθεί η λειτουργικότητα προϊόντος, το οποίο έχει παρέλθει της εγγύησης, ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
1. Συμπληρώνετε τη φόρμα επιστροφής μέσα από την ανάλογη ενότητα στο www.lovapple.eu . Προσοχή! Δε γίνονται δεκτά δέματα για τα οποία δεν έχει συμπληρωθεί η φόρμα επιστροφής προϊόντος.
2. Επιλέγετε λόγο επιστροφής.
3. Αποστέλλετε το δέμα σε ασφαλή συσκευασία, με δική σας ευθύνη, αποκλειστικά και μόνο με εταιρία ταχυμεραφορών (courier) της επιλογής σας, και όχι με απλό ταχυδρομείο. Η χρέωση για την αποστολή επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Δεν γίνονται δεκτά δέματα εκτός εγγύησης αν η αποστολή δεν έχει πληρωθεί από τον πελάτη. Το Lovapple, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για δέματα που πιθανώς εστάλησαν με απλό ταχυδρομείο.
4. Πραγματοποιούμε τον έλεγχο της συσκευής ή των εξαρτημάτων και σας ενημερώνουμε τηλεφωνικά ή μεσω email για τη λειτουργική τους κατάσταση και σας ενημερώνουμε για τις επιλογές που έχετε (πχ. αποστολή νέου εξαρτήματος)
5. Αποφασίζετε και μας απαντάτε την ίδια στιγμή ή εντός 7 εργάσιμων ημερών. Αν δε λάβουμε απάντηση εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, το Lovapple διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει το/τα ληφθέντα προϊόν/προϊόντα για ανακύκλωση και ο πελάτης χάνει κάθε δικαίωμα σε αυτά.
6. Σε κάθε περίπτωση που το Lovapple σας επιστρέφει μόνο το/τα προϊόν/προϊόντα που στείλατε για έλεγχο, χρησιμοποιείται αποκλειστικά η συνεργαζόμενη με το Lovapple εταιρία ταχυμεταφορών και το κόστος των μεταφορικών επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη, σύμφωνα με τον τρέχονται τιμοκατάλογο της εταιρίας ταχυμεταφορών.
7. Σε περίπτωση που το Lovapple σας επιστρέφει το/τα προϊόν/προϊόντα που στείλατε για έλεγχο, συνοδευόμενο/α από ένα ή περισσότερα νέο/α προϊόν/προϊόντα, τα οποία παραγγείλατε κατόπιν της ενημέρωσης που λάβατε σχετικά με την λειτουργικότητα του/των απεσταλμένου/απεσταλμένων, τότε το δέμα αποστέλλεται με την συνεργαζόμενη με το Lovapple εταιρία ταχυμεταφορών, η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή και το κόστος των προϊόντων και των μεταφορικών ορίζονται βάσει του τρέχοντος δημοσιευμένου τιμοκαταλόγου στο www.lovapple.eu

Τρόποι Επιστροφής

• Σε τοπικό κατάστημα Lovapple Δωρεάν!
• Από το Χώρο σας!
Παραλαμβάνουμε το προϊόν προς επιστροφή από το χώρο σας, αποστέλλοντάς σας την courier που είχατε επιλέξει κατά την αγορά σας. Επιβαρύνεστε με τα έξοδα επιστροφής σε εμάς, τα οποία ισούνται με τα έξοδα αποστολής που είχατε καταβάλλει κατά την αγορά σας. Η παράδοση του προϊόντος πρέπει να γίνει εντός 14 ημερολογιακών ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα κοινοποίησης σε εμάς της δηλώσεως σας περί υπαναχώρησης και σύμφωνα πάντοτε με τους όρους της σύμβασης από την οποία υπαναχωρείτε. Σε περίπτωση που το προϊόν που μας επιστρέφετε είναι ελαττωματικό, η επιστροφή του γίνεται δωρεάν και η επιλογή της courier γίνεται από εμάς. Αν πρόκειται για προϊόν εκτός εγγύησης, τότε αποστέλλεται αποκλειστικά με courier (της επιλογής σας) με δική σας χρέωση και επιστρέφει πίσω σε εσάς με την συνεργαζόμενη εταιρία courier με το Lovapple, με δική σας χρέωση μεταφορικών.